Άγονη γραμμή

8 Φεβρουαρίου 2009

Άδεια Ηνιοχείας

Filed under: Παπαδάκης Χαρίδημος Α. — Άγονη Γραμμή @ 10:57 μμ
Tags:

karo-babas1Ερώτημα: Σε πόσες παραβάσεις έχει πέσει ο ηνίοχος σύμφωνα με την άδειά του;

Ξεφυλλίζοντας το αρχείο μου, ανακάλυψα μια παλιά  ά δ ε ι α  η ν ι ο χ ε ί α ς. Μια παρόμοια άδεια ενέπνευσε τον αείμνηστο Ανδρέα Νενεδάκη να γράψει το βιβλίο του με τον τίτλο «Άδεια Ηνιοχείας«. Την παραθέτουμε και κρατουμε την ορθογραφία όπως έχει

Η φωτογραφία είναι από το αρχείο μου. Ο ναύτης είναι ο πατέρας μου Ανδρέας Παπαδάκης και ο καραγωγεάς ο μπάρμπα Αναστάσης

Δ.   Χ.   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αον AΣΤΥΝ, ΤΜΗΜA

ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

Αριθμός………

ΑΔΕΙΑ Η Ν Ι Ο Χ Ι ΑΣ

Έχοντες υπ’ όψει το άρθρον 1 του Ν. Δ)τος της 4.-8-1923 περί αδειών ήνιοχίας τεθέντος εν ισχύει εις την πόλιν Ηρακλείου δια του από 12-9-38 Β. Δ)τος και το από…………………..πρωτόκολλον γνωμοδοτήσεως της αρμοδίας επιτροπής.

Χ ο ρ η γ ο ύ μ ε ν

εις το ν έναντι

την παροϋσαν αδειαν εξασκήσεως επαγγέλματος ηνιόχου φορτηγού αμάξης, υποχρεουμένου εις την τήρησιν των διατάξεων του ανωτέρω Νόμου και των εκάστοτε εκδιδομένων αστυν. διατάξεων.

Εν Ηρακλείω  τη    –        -19

Ό Δ)τής του Τμήματος

Οι οδηγοί παντός ιππηλάτου αμάξης υποχρεούνται εφ’ όσον δεν υφίσταται εμπόδιον να ακολουθή πάντοτε το δεξιόν της οδού και εάν έτι το κέντρον αυτής είναι ελεύθερον και να βαίνη εις ίκανήν από του ρείθρου απόστασιν προς αποφυγήν δυστυχημάτων. Να οδηγώσι προσεκτικώς και δια μιας λογικής ταχύτητος έχοντες προσηλωμένην την προσοχήν των επί της κινήσεως εν γένει.

Εις το άκουσμα του κώδωνος των οχημάτων της πυροσβεστικής Υπηρεσίας υποχρεούνται να σταθμεύωσιν εις το άκρον δεξιόν της οδού μέχρι της διελεύσεως της. Οι οδηγοί ιππηλάτων συναντώντες εμπόδιον ή άλλο ιστάμενον όχημα δύνανται να αντιπαρέρχωνται εκ του αριστερού μέρους τούτου.

Απαγορεύεται η προσπέρασις ετέρου οχήματος εις τας κεκαλυμένας στροφάς ή διακλαδώσεις ή εις την κορυφήν ανυφόρου ή καμπυλοειδους γέφυρας. Διερχόμενοι έξωθι των Ναών κατά την ώραν της Θείας λειτουργίας, Νοσοκομείων και, σχολείων υποχρεούνται να βαίνωσι με ηλαττωμένην ταχύτητα ώστε να καθίσταται αθόρυβος ή δίελευσις των. Συναντώντες διαδήλωσιν ή οιανδήποτε συνάθροισιν πλήθους αποκλείουσα την οδόν ή τμήμα στρατού ή Εθνικήν ή μαθητικήν οργάνωσιν εν συντεταγμένη πορεία δέον να σταματώσιν ή να εισέλθωσιν εις πάροδον.

Κατά την επίσημον έπαρσιν η υποστολήν της Σημαίας η κατάθεσιν στεφάνου εις το Μνημείον του Άγνωστου στρατιώτου ή εις οιανδήποτε τελετήν καθ’ ην ανακρούεται ο Εθνικός ύμνος ή τοιούτος ξένου Κράτους υποχρεούνται οπού ευρεθώσι να σταματώσι.

Σταθμεύσεις καθέτως των οδών ή διασταυρώσεων προς φόρτωσιν ή εκφόρτωσιν ή παραλλήλως προς ετέρα οχήματα απαγορεύεται απολύτως. Ουδείς δύναται να άσκηση το επάγγελμα του ηνιόχου εντός της πόλεως Ηρακλείου και των συνοικισμών άνευ αδείας ηνιοχείας εκδιδομένης υπό της «Υπηρεσίας Τροχαίας κινήσεως μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν επιτροπής κατά τάς διατάξεις του από 4)8)25 Νομ. Δ)τος «περί αδειών ήνιοχείας έπεκταθέντος εις την πόλιν Ηρακλείου δια του από 12)9)38 Β. Δ)τος.

Ή κίνησις αυτοκινήτων οχημάτων και κάρρων επί της οδού Χάνδακος καθορίζεται, με μίαν μόνον κατεύθυνσιν ήτοι εκ της Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (παρά το Α.’ Άστυν. Τμήμα προς την παραλιακήν λεωφόρον Νόελ απαγορευομένης απολύτως της αντιθέτου κινήσεως και ·της εισόδου εκ της Λεωφόρου   Νόελ

Όμοίως εις την όδόν Έπιμενίδου καθορίζεται η είσοδος αυτοκινήτων οχημάτωνν και κάρρων εκ της Λεωφόρου 25ης Αύγουστου με κατεύθυνσιν προς το Μέγαρον Φυτάκη άπαγορευομένης πάσης αντιθέτου κινήσεως τούτων.

Απαγορεύεται ή είσοδος αυτοκινήτων και κάρρων εις την όδόν Έβανς εκ της Λεωφόρου Βασιλέως Κων)νου (Παρά τω Β.΄ Αστυν. Τμήμα) προοριζομένων δια την Πλατείαν Κορνάρου ή τας παρόδους της όδού Εβανς, επιτρεπομένης της εισόδου τούτων εκ της Πλατείας Κορνάρου και με μοναδικήν κατεύθυνσιν προς την Λεωφόρον Βασιλέως Κων)νου.

Αυτοκίνητα και κάρρα κινούμενα εκ της περιφερείας του Λιμένος Ηρακλείου ή και αλλά σημεία με προορισμόν την Πλατείαν Κορνάρου ή Νέαν Πύλην θά ακολουθούν την όδόν 1821 και την πάροδον αυτής Κόσμων.

Απαγορεύεται ή διέλευσις παντός τροχοφόρου η ζώων εκ της οδού 1800 και μέχρι της τομής αυτής υπό της οδού Κόσμων από της 6ης μέχρι της 24ης ώρας το θέρος και από της 8ης μέχρι της 22ας τον χειμώνα.

Απαγορεύεται, ή διέλευσις παντός τροχοφόρου και ζώων εκ της Πλατείας Ελευθερίας προς Νεκροταφείον και αντιστρόφως από της παρόδου Τσιγκουνάκη προς την Πλατείαν Ελευθερίας κατά μεν το θέρος καθ’ εκάστην από της 17ης μέχρι της 23ης ώρας κατά δε τον χειμώνα μόνον κατά τας Κυριακάς και εξαιρέσιμους ημέρας και από της 13ης μέχρι της 21ης ώρας. ΟΙ ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν προκειμένου περί επισήμων τελετών κηδειών ή μεταφοράς ασθενών, θέρος δε δια την εφαρμογήν της παρούσης αστυνομικής διατάξεως λογίζεται από 1ης Μαΐου μέχρι 1ης  Οκτωβρίου.

Απαγορεύεται απολύτως ή διέλευσις τροχοφόρου εν γένει δια της οδού Καρτερού (ίχθυαγορά) εκτός των περιπτώσεων καθ’ ας τα τροχοφόρα πρόκειται να προβούν εις φορτώσεις ή εκφορτώσεις εμπορευμάτων εις τα καταστήματα της οδού ταύτης.

Απαγορεύεται εις τους οδηγούς ιππηλάτων να παραχωρώσιν προς ήνιοχίαν το όχημα εις επιβάτας στερούμενους αδείας. Απαγορεύεται ή αποχαλίνωσις των ίππων επί των οδών και πλατειών προς ποτισμόν ή άλλην αιτίαν, εις ας περιστάσεις επιβάλλεται ή αποχαλίνωσις ο ηνίοχος υποχρεούται να ίσταται προ του ίππου προς πρόληψιν αιφνηδίας αφηνιάσεως. Ομοίως απαγορεύεται εις τους ηνιόχους ν’ απομακρύνωνται των οχημάτων των εφ’ όσον ταύτα είναι εζευγμένα η άνευ αντικαταστατού.

Απαγορεύεται ή εις ίππήλατα οχήματα ζεύξις ατιθάσων ζώων η ζώων πασχόντων εκ καταφανών μολυσματικώ’ν νόσων, η φερόντων πληγάς ως και ή χρησιμοποίησις οχημάτων σεσαθρωμένων και ακαταλλήλων προς κυκλοφορίαν.

Οι οδηγοί ιππηλάτων εφ’ όσον ταύτα ευρίσκονται εν κινήσει δέον να διατελώση εν εγρηγόρσει και να έχωσι διαρκώς άγρυπνον την προσοχήν αυτών προς πρόληψιν δυστυχημάτων. Απαγορεύεται ή οδήγησις ιππηλάτων υπό ηνιόχων εν μέθη διατελούντων Απαγορεύεται το κοιμάσαι η αναπαύεσθαι επι των ιππηλάτων οχημάτων ευρισκόμενον εν στάσει η εν κινήσει ως και το ιπεύειν εζευγμένους ίππους.

Οι ηνίοχοι επιβαίνοντες των οχημάτων ή μη υποχρεούνται να δίδωσιν τα αναγκαία σήματα των κατευθύνσεων ας πρόκειται ν’ ακολουθήσωσιν. Προκειμένου να σταματήσωσιν το όχημα ή να διακόψωσι την ταχύτητα υψώνουν το μαστίγιον η εκτείνουν τον βραχίονα προς τα άνω, προκειμένου δε να στρέψωσιν αριστερά η δεξιά δείχνουν δια της χειρός ή   του μαστιγίου την κατεύθυνσιν.

Οι ηνίοχοι ιππηλάτων υποχρεούνται να σταματώσιν ευθύς ως διαταχθώσιν υπό εν στολή αστυνομικών οργάνων και να συμμορφούνται προς τα σήματα των τροχοφόρων Χωροφυλάκων.

Απαγορεύεται ή στάθμευσις και παραμονή αμαξών εζευγμένων ή μη εις τας οδούς και πλατείας της πόλεως ή η εγκατάλειψις αυτών εις διάφορα σημεία εκτός των μονίμων σταθμών των κάρων ορισθησομένων δι’ αποφάσεως της Δ)σεως Χωρ)κής. Άμαξαι και κάρρα άφικνούμενα εκ των επαρχιών, μετά την έκφόρτωσιν αυτών αποσύρωνται μερίμνη των ιδιοκτητών εις χώρους εκτός της πόλεως και εις μέρη ένθα δεν παρακωλύεται η ελευθέρα κυκλοφορία τροχοφόρων και πεζών Άμαξαι και κάρρα άνευ ζώων αποσύρωνται υποχρεωτικώς υπό των ιδιοκτητών εις ιδιωτικούς χώρους, απαγορευομένης της εγκαταλείψεως αυτών εις κοινοχρήστους χώρους και τας οδούς των πόλεων και χωρίων.

Σχολιάστε »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed for comments on this post.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Blog στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: